Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid železitý 6H2O
p.a.

Chlorid železitý 6H2O
17.00 €/ 1kg20.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02562
Sumárny vzorec
FeCl3.6H2O
CAS číslo
10025-77-1
EINECS číslo
231-729-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Iron(III)chloride hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.