Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid železitý bezvodý
čistý / pure

Chlorid železitý bezvodý
33.00 €/ 1kg39.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00463-1KG
Sumárny vzorec
FeCl3
CAS číslo
7705-08-0
EINECS číslo
231-729-4
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Iron(III)chloride anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.