Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid zinočnatý bezvodý
čistý / pure

Chlorid zinočnatý bezvodý
9.00 €/ 1kg10.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00108-1KG
Sumárny vzorec
ZnCl2
CAS číslo
7646-85-7
EINECS číslo
231-592-0
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Zinc chloride anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...