Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloroform
p.a.

Chloroform
5.85 €/ 1l7.02 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-00256
Sumárny vzorec
CHCl3
CAS číslo
67-66-3
EINECS číslo
200-663-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Chloroform
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.