Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloroform
p.a.

Chloroform
7.00 €/ 1l8.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L00256-1L
Sumárny vzorec
CHCl3
CAS číslo
67-66-3
EINECS číslo
200-663-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Chloroform
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301+312+330 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa.
 • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.