Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

CRANIT Chlór šok
(Modrá voda CHLÓRNAN (chlór šok))

CRANIT Chlór šok
10.00 €/ 1kg12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
M00102-1KG
Sumárny vzorec
C3Cl2N3NaO3
CAS číslo
2893-78-9
EINECS číslo
220-767-7
TYP / Kvalita
(Modrá voda CHLÓRNAN (chlór šok))
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

Cranit Chlór šok
BIOCÍDNY PROSTRIEDOK - Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje a informácie na obale.
Dezinfekčný prípravok na celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov, najmä na jednorazovú, teda „šokovú“ úpravu vody po napustení, alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie.
Aplikácia
Po napustení bazénu vodou najprv upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Následne nalejte počiatočnú dávku prípravku (granulát rozpustený vo
vode v plastovej nádobe) do zberača (skimmeru) alebo priamo do bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení. Kým nedôjde k dokonalému premiešaniu prípravku filtračným zariadením je nutné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne! Chlórovanie sa odporúča robiť večer. Nasledujúci deň aplikujte chlórové tablety Cranit. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,8 mg/l a pH 6,8 – 7,6. Pri zvýšenej teplote vody je možné krátkodobo zvýšiť obsah aktívneho chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1x týždenne pomocou testerov (Cranit Tester pre bazény 4v1).
Dávkovanie
Odporúčaná dávka: 20 g prípravku (2 rovné polievkové lyžice) na 1 m3 (1 000 l) vody. Použitím 1,8 g prípravku na 10 m3 vody sa zvýši obsah aktívneho chlóru o cca 0,1 mg/l.
Skladovanie
V pôvodných dokonale uzavretých obaloch v suchu pri normálnej teplote, oddelenie od potravín, nápojov a krmív. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Záručná doba
24 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní podmienok skladovania.
Upozornenie
Neručíme za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať
nebezpečné plyny (chlór). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neprávnym použitím prípravku. Používajte tento prípravok bezpečne.
Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...