Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Cyklohexán SOLVANAL Pestapur
pre residuálnu analýzu / for residual analysis

Cyklohexán SOLVANAL Pestapur
49.00 €/ 2,5l58.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00567-2.5L
Sumárny vzorec
C6H12
CAS číslo
110-82-7
EINECS číslo
203-630-6
TYP / Kvalita
pre residuálnu analýzu / for residual analysis
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Cyclohexane
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.