Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dichlórizokyanuratan sodný 2H2O
98%

Dichlórizokyanuratan sodný 2H2O
29.90 €/ 100g35.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00889-100G
Sumárny vzorec
C3Cl2N3NaO3.2H2O
CAS číslo
51580-86-0
EINECS číslo
220-767-7
TYP / Kvalita
98%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...