Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan bárnatý
p.a.

Dusičnan bárnatý
25.00 €/ 500g30.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03676
Sumárny vzorec
Ba(NO3)2
CAS číslo
10022-31-8
EINECS číslo
233-020-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Barium (II) nitrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.