Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan draselný
čistý / pure

Dusičnan draselný
9.20 €/ 1kg11.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00123
Sumárny vzorec
KNO3
CAS číslo
7757-79-1
EINECS číslo
231-818-8
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium nitrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.