Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan kobaltnatý 6H2O
p.a.

Dusičnan kobaltnatý 6H2O
18.00 €/ 100g21.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-00646
Sumárny vzorec
Co(NO3)2.6 H2O
CAS číslo
10026-22-9
EINECS číslo
233-402-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Dusičnan kobaltnatý sa používa pri výrobe farbív a pigmentov na báze kobaltu (dekorácia porcelánu). Je prekurzorom pri príprave katalyzátorov v organickej syntéze.
Svoje využitie našiel aj pri výrobe niektorých vitamínov.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

 • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
 • H360 - Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.