Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan nikelnatý 6H2O
98%

Dusičnan nikelnatý 6H2O
24.00 €/ 100g28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00268
Sumárny vzorec
Ni(NO3)2.6H2O
CAS číslo
13478-00-7
EINECS číslo
236-068-5
TYP / Kvalita
98%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Nickel (II) nitrate hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

 • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.