Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan ortuťnatý ½H2O
p.a.

Dusičnan ortuťnatý ½H2O
74.00 €/ 500g88.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-01538
Sumárny vzorec
Hg(NO3)2 . ½H2O
CAS číslo
7783-34-8
EINECS číslo
233-152-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
Mercury(II) nitrate hemihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H300 - Pri požití môže spôsobiť smrť.
 • H310 - Pri styku s pokožkou môže spôsobiť smrť.
 • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.