Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan stroncnatý
technický

Dusičnan stroncnatý
430.00 €/ 25kg516.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00345-25KG
Sumárny vzorec
Sr(NO3)2
CAS číslo
10042-76-9
EINECS číslo
233-131-9
TYP / Kvalita
technický
Hlavná zložka
min. 99+%
Anglický názov
Strontium nitrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.