Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusitan sodný 0,05mol/l
odmerný roztok READY-TO-USE

Dusitan sodný 0,05mol/l
9.50 €/ 1L11.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L02483-1L
Sumárny vzorec
NaNO2
CAS číslo
7632-00-0
EINECS číslo
231-555-9
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Sodium nitrite
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.