Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dvojchroman draselný
p.a.

Dvojchroman draselný
41.00 €/ 1kg49.20 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03743
Sumárny vzorec
K2Cr2O7
CAS číslo
7778-50-9
EINECS číslo
231-906-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,9%
Anglický názov
Potassium bichromate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

 • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
 • H301 - Toxický pri požití.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
 • H360 - Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.