Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Eškova zmes
p.a.

Eškova zmes
35.00 €/ 500g42.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02273
Sumárny vzorec
2MgO.Na2CO3
CAS číslo
8007-09-8
TYP / Kvalita
p.a.
Anglický názov
Eschka’s mixture
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.