Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fluorid sodný
p.a.

Fluorid sodný
20.00 €/ 500g24.00 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03049
Sumárny vzorec
NaF
CAS číslo
7681-49-4
EINECS číslo
231 - 667 - 8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98,5 - 100,5%
Anglický názov
Sodium fluoride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.