Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Formaldehyd 4%, pre histológiu
pufrovaný pH 7,2 - 7,4

Formaldehyd 4%, pre histológiu
8.00 €/ 1l9.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-02544
Sumárny vzorec
HCHO
CAS číslo
50-00-0
EINECS číslo
200-001-8
TYP / Kvalita
pufrovaný pH 7,2 - 7,4
Anglický názov
Formalin solution for histology
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H301 - Toxický pri požití.
 • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
 • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
 • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.