Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fuchsín bázický
Indikátor / indicator

Fuchsín bázický
11.00 €/ 50g13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01034
Sumárny vzorec
C19H17N3 · HCl
CAS číslo
569-61-9
EINECS číslo
209-321-2
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Anglický názov
Basic Fuchsin
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.