Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Gáfor
čistý / pure

Gáfor
17.00 €/ 250g20.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01263-250G
Sumárny vzorec
C10H16O
CAS číslo
76-22-2
EINECS číslo
244-350-4
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 95%
Anglický názov
Camphor
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H228 - Horľavá tuhá látka.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.