Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hexsol

Hexsol
3.80 €/ 1l4.56 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01725-1L
Sumárny vzorec
C6H14
CAS číslo
110-54-3
EINECS číslo
203-777-6
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Hexsol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.