Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydrochinón extra pure
pre foto

Hydrochinón extra pure
19.80 €/ 500g23.76 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L01796-500G
Sumárny vzorec
C6H6O2
CAS číslo
123-31-9
EINECS číslo
204-617-8
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Hydroquinone
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.