Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Indigokarmín (C.I.73015)
Indikátor / indicator

Indigokarmín (C.I.73015)
22.50 €/ 25g27.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02629
Sumárny vzorec
C16H8N2Na2O8S2
CAS číslo
860-22-0
EINECS číslo
212-728-8
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Hlavná zložka
min. 85%
Anglický názov
Indigo carmine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.