Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Jodičnan sodný
p.a.

Jodičnan sodný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L00895-100G
Sumárny vzorec
NaIO3
CAS číslo
7681-55-2
EINECS číslo
231-672-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium iodate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P342+311 - Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.