Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Jodid draselný
pre foto

Jodid draselný
34.00 €/ 250g40.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02955-250G
Sumárny vzorec
KI
CAS číslo
7681-11-0
EINECS číslo
231-659-4
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Potassium iodide
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.