Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kryštáľová violeť (C.I.42555)
indikátor / indicator

Kryštáľová violeť (C.I.42555)
57.80 €/ 100g69.36 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02025-100G
Sumárny vzorec
C25H30CIN3
CAS číslo
548-62-9
EINECS číslo
208-953-6
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Crystal Violet
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...