Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina amidosulfónová
p.a.

Kyselina amidosulfónová
8.00 €/ 500g9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00244-500G
Sumárny vzorec
NH2SO3H
CAS číslo
5329-14-6
EINECS číslo
226-218-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Amidosulfonic acid, Sulfamic acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.