Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina benzoová
p.a.

Kyselina benzoová
7.40 €/ 500g8.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01337-500G
Sumárny vzorec
C7H6O2
CAS číslo
65-85-0
EINECS číslo
200-618-2
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Benzoic acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.