Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina boritá
čistá / pure

Kyselina boritá
7.50 €/ 1kg9.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00306-1KG
Sumárny vzorec
H3BO3
CAS číslo
10043-35-3
EINECS číslo
233-139-2
TYP / Kvalita
čistá / pure
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Boric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H360 - Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.