Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina etyléndiamín tetraoctová tetrasodná soľ xH2O
p.a.

Kyselina etyléndiamín tetraoctová tetrasodná soľ xH2O
205.00 €/ 5kg246.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02329-5KG
Sumárny vzorec
C10H12N2Na4O8.XH2O
CAS číslo
194491-31-1
EINECS číslo
200-573-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.