Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina fluorovodíková ANALPURE® 47-51%
pre stopovú analýzu / trace analysis

Kyselina fluorovodíková ANALPURE® 47-51%
403.00 €/ 4l483.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L03230-4L
Sumárny vzorec
HF
CAS číslo
7664-39-3
EINECS číslo
231-634-9
TYP / Kvalita
pre stopovú analýzu / trace analysis
Hlavná zložka
min. 47-51%
Anglický názov
Hydrofluoric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

»» Vysoko čistá kyselina určené pre environmentálne a priemyselné analýzy
»» Obsah stopových nečistôt maximálne 1 ppb
»» Vysoko čistá kyselina je dodávaná v špeciálne lúhovaných HDPE fľašiach
»» Kyselina je dodávané s Protokolom o analýze, kde je špecifikovaných viac než 60 analytov
»» Na vyžiadanie dostupné aj v objeme 500 ml

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H300 - Pri požití môže spôsobiť smrť.
  • H310 - Pri styku s pokožkou môže spôsobiť smrť.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P302+350 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.