Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina octová ANALPURE® min 99%
pre stopovú analýzu / trace analysis

Kyselina octová ANALPURE® min 99%
542.00 €/ 4L650.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02551-4L
Sumárny vzorec
C2H4O2
CAS číslo
64-19-7
EINECS číslo
200-580-7
TYP / Kvalita
pre stopovú analýzu / trace analysis
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Acetic acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

»» Vysoko čistá kyselina určené pre environmentálne a priemyselné analýzy
»» Obsah stopových nečistôt maximálne 1 ppb
»» Vysoko čistá kyselina je dodávaná v špeciálne lúhovaných HDPE fľašiach
»» Kyselina je dodávané s Protokolom o analýze, kde je špecifikovaných viac než 60 analytov
»» Na vyžiadanie dostupné aj v objeme 500 ml

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.