Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina orto-fosforečná 75%
čistá / pure

Kyselina orto-fosforečná 75%
9.00 €/ 1l10.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01039
Sumárny vzorec
H3PO4
CAS číslo
7664-38-2
EINECS číslo
231-633-2
TYP / Kvalita
čistá / pure
Hlavná zložka
min. 75%
Anglický názov
orto-Phosphoric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Kyselina fosforečná ( synonymá: kyselina trihydrogén fosforečná, kyselina orto-fosforečná, E 338) je stredne silná anorganická kyselina, nemá silné oxidačné vlastnosti ako napríklad kyselina dusičná

Používa sa na rozpúšťanie hrdze, vodného kameňa poprípade plochy alebo zariadenia kde je kombinácia hrdze a vodného kameňa, hlavne v priemyselnom prostredí. Kyselina fosforečná na povrchu kovov vytvára vrstvu nerozpustných fosforečnanov, ktoré kovový povrch chránia pred ďalšou oxidáciou. Popri odhrdzovači a rozpúšťači vodného kameňa teda slúži aj ako inhibítor korózie.

Spôsoby aplikácie

Voľná plocha
Na plochu zasiahnutú hrdzou alebo vodným kameňom nanesieme štetcom, drsnou špongiou podľa stupňa znečistenia koncentrovanú alebo zriedenú kyselinu fosforečnú. Necháme pôsobiť 10 – 15 minút, podľa stupňa znečistenia. Plochu môžeme oškrabať špachtľou, čím urýchlime odstránenie hrdze alebo vodného kameňa. Po opláchnutí plochy prúdom vody môžeme aplikáciu opakovať.

Uzavretý systém
V uzavretom systéme necháme zriedenú kyselinu fosforečnú (20 – 40%-ný roztok) cirkulovať. Veľmi dôležité je overiť si odolnosť tesnení na čerpadle. V takomto prípade účinnosť roztoku môžeme kontrolovať meraním pH roztoku. Po skončení procesu rozpúšťania celý systém prepláchneme 1-2 krát čistou vodou, tak aby pH na výstupe bolo cca 7.

Bezpečnostné pokyny
Pri práci s kyselinou fosforečnou a jej roztokmi, je potrebné pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a dodržiavaním bezpečnostných predpisov. Nutné je zabrániť kontaktu kyseliny s pokožkou a očami použitím adekvátnych ochranných prostriedkov, ako sú rukavice, gumená obuv, gumená zástera, ochranné okuliare ochranný štít

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.