Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina štavelová 2H2O
p.a.

Kyselina štavelová 2H2O
8.50 €/ 1kg10.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02519-1KG
Sumárny vzorec
HO2CCO2H · 2H2O
CAS číslo
6153-56-6
EINECS číslo
205-634-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Oxalic acid dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.