Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Metol
pre foto

Metol
29.00 €/ 100g34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00189-100G
Sumárny vzorec
C14H18N2O2.H2SO4
CAS číslo
55-55-0
EINECS číslo
200-237-1
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
4-(Methylamino)phenol sulfate
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Metol je jedna z najpoužívanejšou látkou pre výrobu fotografickej vývojky.
V roztoku siričitanu sodného má schopnosť vyvolávať strieborný obraz. Prídavkom malého množstva alkálie vzniká výborná jemnozrnná vývojka, pôvodne známa pod označením Orwo 14 .
Spolu s hydrochinónom tvorí energicky pracujúce negatívne aj pozitívne vývojky .
Metol je rozpustný vo vode cca 5g na 100g vody.

Výstražné slovo: UN 3077 9 / PGIII

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...