Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

n-Heptán 99% SOLVANAL HPLC
HPLC, UV-VIS, Karl-Fischer titr.

n-Heptán 99% SOLVANAL HPLC
53.00 €/ 2,5l63.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01729-2.5L
Sumárny vzorec
C7H16
CAS číslo
142-82-5
EINECS číslo
205-563-8
TYP / Kvalita
HPLC, UV-VIS, Karl-Fischer titr.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
n-Heptane
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...