Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Naftalén
p.a.

Naftalén
8.00 €/ 500g9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00690-500G
Sumárny vzorec
C10H8
CAS číslo
91-20-3
EINECS číslo
202-049-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Naphtalene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H228 - Horľavá tuhá látka.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...