Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LM3
mierne zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové aj ručné umývanie

Neodisher® LM3
140.00 €/ 10L168.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01920-10L
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
ručné a strojné čistenie laboratórneho skla v zdravotníckych a biologických laboratóriách, v priemyselných laboratóriách analýzy vody, vo výskume, v priemysle na spracovanie (výrobu) fosfátov a kovov; vhodný pre použitie v ultrazvukových a ponorných kúpeľoch a v umývačkách pipiet

Charakteristika:
- tekutý zásaditý čistiaci prípravok pre ručné aj strojové čistenie laboratórneho skla
- zloženie: <5% amfolytických tenzidov, neobsahuje fosfáty
- veľmi dobre sa oplachuje a má zníženú penivosť (vďaka veľmi nízkej penivosti je vhodný k predbežnému čisteniu materiálu určeného pre strojné čistenie)
- vhodný pre bežné laboratórne materiály (sklo, nerezová oceľ, keramika, plasty), v prípade ľahkých kovov je nutné ho vopred vyskúšať
- odstraňuje organické zvyšky (krv, bielkoviny), anorganické povlaky, zvyšky potravín, nečistoty s rádioaktívnymi časticami

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.