Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® Z
kyslý neutralizačný čistiaci prostriedok, bez fosfátov a bez tenzidov pre umývačky skla

Neodisher® Z
15.00 €/ 1L18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02076-1L
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
neutralizácia zvyškov alkalických umývacích prostriedkov, analýza vody, ako čistiaci prostriedok pre kyslé predčistenie počas strojového umývania chirurgických nástrojov, anestéziologického vybavenie, laboratórneho skla a potrieb pre nemocnice, lekárne, kuchyne detských škôlok, vodné, priemyselné a výskumné laboratóriá

Charakteristika:
- tekutý kyslý neutralizačný a čistiaci prípravok do umývacích a dezinfekčných strojov, bez anorganického fosforu
- zloženie: organické kyseliny
- neobsahuje tenzidy, kyselinu fosforečnú, zlúčeniny dusíka ani fosfáty
- je určený na neutralizáciu po alkalickom umývaní a na odstránenie zvyškov fosfátov, dusíkatých látok a tenzidov z povrchu
- pri užívaní ako čistiaceho prostriedku je potrebné brať do úvahy odolnosť čisteného materiálu, prístroje a celého odpadového systému voči kyselinám
- nespôsobuje koróziu chirurgických nástrojov a iných citlivých materiálov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.