Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrokatechol
pre foto

Pyrokatechol
29.00 €/ 250g34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03224-250G
Sumárny vzorec
C6H6O2
CAS číslo
120-80-9
EINECS číslo
204-427-5
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Catechol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Foto chémia

Výstražné slovo: UN 2811 6.1 / PGIII

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.