Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrosiričitan draselný
p.a.

Pyrosiričitan draselný
13.00 €/ 1kg15.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00354
Sumárny vzorec
K2S2O5
CAS číslo
16731-55-8
EINECS číslo
240-795-3
TYP / Kvalita
p.a.
Anglický názov
Potassium disulfite
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.