Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrosiričitan sodný
p.a.

Pyrosiričitan sodný
11.00 €/ 1kg13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00194
Sumárny vzorec
Na2S2O5
CAS číslo
7681-57-4
EINECS číslo
231-673-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium disulfite
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.