Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Resorcín
čistý / pure

Resorcín
19.00 €/ 100g22.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00899
Sumárny vzorec
C6H6O2
CAS číslo
108-46-3
EINECS číslo
203-585-2
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Resorcinol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.