Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Rodanid amónny
p.a.

Rodanid amónny
12.00 €/ 250g14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00869
Sumárny vzorec
NH4SCN
CAS číslo
1762-95-4
EINECS číslo
217-175-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Ammonium thiocyanate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.