Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

ROTONEX 311
rozpúšťač hrdze a vodného kameňa

ROTONEX 311
72.00 €/ 10l86.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01194-10L
Kategórie produktu:
Čistenie bazénu
Bazénová chémia
Praktická chémia

Špecifikácia

Popis produktu

Čistenie bazénu

Pred naplnením bazénu vodou, je potrebné bazén vyčistiť, aby nedošlo k zbytočnému znečisteniu napúšťanej vody a zároveň ho zbaviť vo vode nerozpustných vápenatých nánosov, ktoré znižujú pocit čistej vody v bazéne.
Rotonex je prípravok na báze anorganických kyselín a iónogénnych tenzidov. Neobsahuje kyselinu chlórovodíkovú ani sírovú. Je určený na odstránenie vápenatých usadenín a hrdze. Na čistenie mosadzných, medených, chrómových armatúr sa používa v riedení 1:5. Na odstránenie hrdze a minerálnych usadenín sa riedi 1:8 až 1:10. Pri silnejších vrstvách je potrebné nanášanie viackrát opakovať a potom opláchnuť čistou vodou.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.