Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Salicylan sodný
p.a.

Salicylan sodný
8.13 €/ 250g9.76 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00949
Sumárny vzorec
C7H5NaO3
CAS číslo
54-21-7
EINECS číslo
200-198-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium salicylate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.