Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Savex

Savex
15.00 €/ 5l18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V-00127
Kategórie produktu:
Praktická chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

POUŽITIE - DEZINFEKCIA
- BIELENIE

DEZINFEKCIA
Slabý 1 – 2 % roztok v teplej vode sa používa k sanitácii hladkých povrchov, podláh, kuchynského a hygienického náradia. SAVEX je možné použiť aj na dezinfekciu hračiek, predmetov a plôch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
SAVEX pri riedení 1 : 3 je účinný proti mnohým baktériám a vírusom. Často je dezinfekčným prostriedkom pri čistení a dezinfekcii povrchov v nemocničných a športových zariadeniach.

BIELENIE
V podobe domáceho bielidla sa používa SAVEX na odstraňovanie škvŕn z prádla. Je účinný zvlášť na bavlnených látkach, ktoré sa ľahko špinia, ale dobre sa dajú bieliť. Obvykle sa odporúča 80-300 ml na jednu štandardnú várku prádla. Vlastnosti SAVEXU, ktoré zabezpečujú účinnosť pri odstraňovaní škvŕn však vedú ku kumulatívnemu poškodzovaniu organických vlákien, napríklad bavlny, preto sa skracuje užitočná životnosť prádla.


BEZPEČNOSŤ
SAVEX je stabilizovaný významným množstvom hydroxidu sodného, preto pri kontakte s kožou spôsobuje podráždenie až poleptanie.

SKLADOVANIE
Chráňte pred teplom a slnečným svetlom (teplota skladovania -10 až +25 °C)

Výstražné slovo: UN 3082 9 / PGIII

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.