Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Selén
pre foto (práškový 325 mesh/ powder 325 mesh)

Selén
101.00 €/ 50g121.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03267-50G
Sumárny vzorec
Se
CAS číslo
7782 -49 -2
EINECS číslo
231-957-4
TYP / Kvalita
pre foto (práškový 325 mesh/ powder 325 mesh)
Anglický názov
Selenium
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: UN 3077 9 / PGIII

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H413 - Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.