Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Seleničitan sodný 5H2O
p.a.

Seleničitan sodný 5H2O
165.00 €/ 500g198.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-04100
Sumárny vzorec
Na2SeO.5H2O
CAS číslo
26970-82-1
EINECS číslo
233-267-9
TYP / Kvalita
p.a.
Anglický názov
Sodium selenite pentahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H300 - Pri požití môže spôsobiť smrť.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.