Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran sodný 10H2O
p.a.

Síran sodný 10H2O
24.00 €/ 1kg28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00012
Sumárny vzorec
Na2SO4.10H2O
CAS číslo
7727-73-3
EINECS číslo
231-820-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium sulfate decahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...